Segloravägen 26, 504 64 Borås
033-22 21 80

 

Om oss
CSR

I dagens samhälle är det viktigt att företag tar ansvar

Att ta ansvar för verksamheten handlar för oss om framtiden för våra medarbetare, miljön, företaget och för vårt samhälle. 

Vi arbetar aktivt med att vara en bra arbetsgivare och följer arbetsrättslagar och regelverk som finns i Sverige. Arbetsplatsen ska vara sund och säker. Som arbetsgivare är det vår uppgift är att garantera personalen en bra arbetsmiljö, fri från såväl fysiska som psykosociala hinder. Vi arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor, rekryterar personal baserad på kompetens och oberoende av ålder, kön, eller etnisk härkomst.

Vår verksamhet baseras på goda relationer med alla intressenter. Därför tycker vi att det är extra viktigt att hålla de överenskommelser som är gjorda i avtal samt se till att alla anställda känner till de lagar och regler som styr vår verksamhet.

Vi vill skapa en positiv, trivsam och utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare

Det är av stor betydelse för Kerry att behålla vårt vinnande team av medarbetare för att möta utmaningarna i vår bransch. Logistik är en verksamhet som bygger på människor, därför ser vi våra medarbetare som Kerrys viktigaste tillgång. Vi vill skapa verkligt värde för de anställda genom personlig och yrkesmässig utveckling, de ska verka i en trevlig arbetsmiljö samt ges möjlighet till en sund balans mellan arbete och privatliv. Våra ledare arbetar aktivt för att medarbetarna ska känna delaktighet och engagemang samt uppmuntrar till dialog och öppen kommunikation.

Vi vill att våra samarbetspartners delar våra värderingar

För oss är det viktigt med ett bra samarbete mellan oss och våra kunder med fokus på gemensamma intressen och mål. Att vi tillsammans utvecklar vårt samarbete och finner de bästa lösningarna för våra kunder. Vi tror på långsiktighet och en hållbar affärsrelation.  

Vi vill dela med oss till vårt samhälle

För att bidra till samhällets utveckling skänker vi pengar till olika organisationer varje år, både lokalt och nationellt. På så sätt vill vi stödja både friska och sjuka barn i samhället och vi vill också motverka användandet av droger.

Att ungdomar kommer ut i arbetslivet är viktigt för oss. Vi drar vårt strå till stacken genom samarbete med skolor samt genom att upplåta företagsplatser och handledning åt studerande. 

Vi verkar för ett hållbart miljöarbete och skapar effektiva logistikflöden för att minska miljöpåverkan.

Vi tror på forskningen som visar att människan utgör den enskilt största påverkan på klimatförändringarna. Därför är det viktigt att vi som transportföretag tar vårt ansvar och aktivt arbetar för att minska den påverkan som vår verksamhet bidrar med. Vi arbetar för att integrera miljöarbetet i vår dagliga verksamhet för att möjliggöra miljöarbete i förebyggande syfte. Det gör vi genom att kommunicera och engagera våra medarbetare och samarbetspartners i våra gemensamma miljömål, syftet är att alla skall kunna se hur de bidrar till att minska miljöpåverkan.

Vi vill begränsa klimatpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp. Vi strävar efter att anlitar leverantörer med högt miljöklassade fordon och samarbetar för att utveckla lösningar som minskar vår miljöpåverkan. Vi använder oss av intermodala lösningar, samlastning och planerar för att nå en så hög fyllnadsgrad som möjligt.

Vi arbetar efter att minska vår energiförbrukning som helhet, både i vår kontor- och lagerverksamhet. Det gör vi genom att skapa medvetenhet hos medarbetarna om vad som påverkar energiförbrukningen i deras vardag. Som ägare av vår egen fastighet har vi också en långsiktig plan för att minska energiförbrukningen.

Vi ser gällande miljölagstiftning som ett minimi krav och har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser. Vår ambition är att följa upp vår faktiska miljöpåverkan såsom koldioxidutsläpp och energiförbrukning.

Vi återvinner och sop-sorterar i största möjliga mån, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen.

Kontakt

Besöksadress
Kerry Logistics (Sweden) AB
Segloravägen 26
504 64  BORÅS

Box 210
501 13 BORÅS

Växel: 033-22 21 80

Log in

create an account